Kaupunki on vastuussa monesta asiasta, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Meidän täytyy turvata, että kaikki saavat oikeuden oppia ja elää kouluissa ilman kiusaamista, että kaikkia kohdellaan ihmisarvoisesti terveyskeskuksissa ja että ikäihmisille turvataan inhimillinen ja arvokas vanhuus. Ympäristö on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa, koska elinkelpoisia planeettoja on harvassa.

Olen koonnut alle yleisiä teemoja, jotka kuvaavat poliittista ajatteluani ja keskeisimpiä tavoitteitani kunnallispolitiikassa. 

Ympäristö ja kaupunkirakenne

Kaavoitus ja maankäyttö ovat keskeisimpiä ympäristöpolitiikan työkaluja kunnissa. Se, kuinka rakennamme tänään, vaikuttaa ihmisten elämään vielä vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen päähän.

Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä eheään kaupunkirakenteeseen, joka helpottaa joukkoliikenteen järjestämistä ja lisää palveluiden saavutettavuutta. Onnistuneella kaupunkisuunnittelulla voidaan vähentää oman auton käytön ja ylipäänsä liikkumisen tarvetta.

Kaavoitus on tärkeä työkalu myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä. Sen keinoilla voimme torjua eriarvoisuutta ja estää slummien ja eliittialueiden syntymisen. Kaikkien oululaisten tulee voida kokea kaupunki omakseen, tulotasostaan riippumatta. Lisäksi kaikkien asuinalueiden ja palveluiden tulee olla saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä.

Joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät

Joukkoliikenteen tulee olla edullisempaa, täsmällisempää ja luotettavampaa. Tällä hetkellä Oulun kaupunki tukee joukkoliikennettä suhteellisen vähän verrattuna muihin suurimpiin kaupunkeihin. Pyörätuoleilla ja lastenvaunuilla pitää pystyä liikkumaan sujuvasti linja-autoissa, ja joukkoliikenteen on toimittava paremmin yön pikkutunneilla ja viikonloppuisin.

Oulun imago pyöräilykaupunkina on hyvä, joten säilytetään se sellaisena. Pyöräilyä tulee helpottaa rakentamalla pyöräkaistoja ja turvallisia pyöräparkkeja. Toimivalla kaupunkipyöräjärjestelmällä kannustetaan kevyen liikenteen käyttöön. Jyrkkiä katukiveyksen reunoja on tällä hetkellä liikaa kaikkialla.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Asukkaitaan yhdenvertaisesti kohteleva kaupunki on viihtyisämpi kaikille. Sen takia Oulun tulee vahvasti sitoutua moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen.

On itsestään selvää, että ketään ei saa syrjiä iän, sukupuolen, kielen, etnisen taustan, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisen tai minkään muunkaan seikan vuoksi. Valitettavan usein tasa-arvo ja yhdenvertaisuus mainitaan kuitenkin vain juhlapuheissa, eikä sen aktiiviseksi edistämiseksi tehdä paljoakaan.

Kaupungin on tarkasteltava sitä, miten sukupuolen, iän ja varallisuuden tapaiset seikat vaikuttavat kaupungin tuottamien palveluiden toimivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Huonot joukkoliikenneyhteydet haittaavat erityisesti naisia, nuoria ja lapsia; monille miehille linja-autojen penkit saattavat olla liian ahtaita; miehiä ja naisia kohdellaan eri tavoin neuvolassa; pitkäaikaisasunnottomista enemmistö on miehiä ja niin edelleen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden korostaminen ei ole vähemmistöjen suosimista, vaan sen huomioimista, että olemme kaikki erilaisia.

Nuoret ja opiskelijat

Oulusta muuttaa paljon koulutettuja ihmisiä etelän suurimpiin kaupunkeihin joko työn tai viihtyisämmän ilmapiirin perässä. Tämä vuoto on pysäytettävä. Oulu on Suomen keski-iältään nuorin kaupunki, minkä pitäisi näkyä paremmin päätöksenteossa.

Nuorille tarvitaan paikkoja, joissa harrastaa. Vapaa kaupunkitila on välttämätöntä, jotta ihmiset voivat kokoontua ja tavata toisiaan ilman rahankäytön pakkoa.

Ongelmien ehkäiseminen on helpompaa kuin niiden ratkaiseminen: lapsille ja nuorille täytyy kohdistaa tarvittaessa ennaltaehkäiseviä palveluja ennen kuin ongelmat pääsevät kärjistymään. Kouluterveydenhuollon resurssit on turvattava, sillä tällä hetkellä koulukuraattoreita, koulupsykologeja ja opinto-ohjaajia on liian vähän suhteessa oppilaiden määrään.

On tärkeää, että nuoria ei käsitellä vain passiivisina yhteiskunnallisten holhoustoimenpiteiden kohteina, vaan heille annetaan tilaa toimia aktiivisina kansalaisina.