Oulu on mukava paikka asua, elää ja toteuttaa unelmiaan. Huolehditaan siitä, että tulevaisuudessa asiat ovat entistä paremmin!

Visio

Minulla on visio vihreästi kasvavasta, avarakatseisesta, urbaanista ja kansainvälisestä Oulusta, joka torjuu ilmastonmuutosta panostamalla ja kannustamalla kestäviin kulkutapoihin ja eheään yhdyskuntarakenteeseen; joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista kasvatusta ja koulutusta ja jossa on monipuolista kulttuuritarjontaa. Visioimallani Oululla on houkutteleva maine idearikkaana ja yritysystävällisenä kulttuuri- ja teknologiakaupunkina, jossa ketään ei syrjitä henkilön taustan vuoksi.

Arvot ja toimintatapa

Päätöksentekijänä haluan toimia tutkitun tiedon pohjalta ja muita päättäjiä kunnioittaen. Minulle eri tavalla ajattelevat ihmiset eivät ole vihollisia. Olen sosiaali- ja arvoliberaali. Tunnistan omat puutteeni, ja luen jatkuvasti sanoma- ja aikakauslehtiä sekä tietokirjallisuutta päivittääkseni ja laajentaakseni omaa osaamistani ja ymmärrystäni.  Sen lisäksi minulla on jatkuvasti kesken jonkin opintokokonaisuuden suorittaminen avoimessa yliopistossa. Haaveilen toisen maisteritasoisen tutkinnon suorittamisesta.

Jos joudun valitsemaan oletetun poliittisen kannatuksen tai älyllisen rehellisyyden kokemuksen välillä, säilytän mieluummin jälkimmäisen.

Tavoitteet

Tilastokeskuksen viimeisimmän ennusteen mukaan Oulun väestönkasvu päättyy parissa vuosikymmenessä. Ennuste ei ole kuitenkaan yhtä kuin varmuus, joten omilla toimillamme voimme vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Hyvä niin, koska muuttotappiokunnat eivät ole kovin mielenkiintoisia paikkoja elää.

Haluan edistää vihreää kasvua, jossa väestönkasvu ohjataan täydennysrakentamisella osaksi nykyistä yhdyskuntarakennetta. Se vähentää tarpeetonta liikkumista ja helpottaa palveluiden ja joukkoliikenteen järjestämistä. Erityisen tärkeää on kasvattaa keskustan asukasmäärää, koska suuri väestöpohja mahdollistaa monipuoliset kaupalliset palvelut ja urbaanin kaupunkikulttuurin.

Tavoittelemassani Oulussa suhtaudutaan myönteisesti kaikkeen sellaiseen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään taloudelliseen toimeliaisuuteen, joka kasvattaa verokertymäämme. Kasvun avulla rahoitamme laadukkaat hyvinvointipalvelut, jotka purkavat eriarvoisuutta.

Suhtaudun suuriin kaupunkikehityshankkeisiin lähtökohtaisesti myönteisesti. Ne ovat kaupunkimme elinvoiman kannalta välttämättömiä. Pidän esimerkiksi Oulun yliopiston keskustakampusta erinomaisena mahdollisuutena elävöittää kaupunkimme keskustaa ja lisätä yliopiston houkuttelevuutta. Koko Raksilan alueen kehitys on kaupunkimme tulevaisuuden kannalta erittäin keskeisessä roolissa.

Lue lisää blogistani:

Jos jonkin alueen keskineliöhinnat ovat suuria, kertoo se siitä, että yhä useampi haluaa asua siellä. Meidän kannattaa siis lisätä tarjontaa sinne, missä on myös kysyntää. Koska maapohja on rajallinen hyödyke, kaupunkimme keskustan täytyy kasvaa myös ylöspäin. Erityisesti meidän kannattaa pitää kiinni oululaisesta maapolitiikasta; tällöin kukaan ei pääse hyödyntämään ansaitsematonta arvonnousua.

Kaupungin oma yleishyödyllinen vuokra-asuntotuotanto tarjoaa asumista heille, joilla on vaikeuksia saada asuntoa vapailta markkinoilta. Lisäksi se suurena toimijana hillitsee vuokrien yleistä nousua.

Asialla on inhimillisen puolen lisäksi myös taloudellinen ulottuvuus: kohtuuhintainen asuminen on riittävän työvoiman saatavuuden ja sitä kautta myös talouskasvun edellytys. Jälkimmäisellä rahoitamme eriarvoisuutta purkavia ja hyvinvointia edistäviä palveluja.

Lue lisää blogistani:

Kaavoitus on kuntien keskeinen työkalu, jolla voidaan vähentää päästöjä. Meidän tulee tiivistää kaupunkirakennetta täydennysrakentamisella ja panostaa kestäviin kulkumuotoihin kuten kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Eheässä kaupunkirakenteessa myös palveluiden järjestäminen helpottuu, mikä synnyttää säästöjä.

Kun yhä useampi kävelee, pyöräilee tai käyttää joukkoliikennettä, päästöjen lisäksi vähenevät myös terveydenhuollon kustannukset. Laadukkaan baanaverkoston ansiosta minulla on ollut mahdollisuus pyöräillä ympärivuotisesti joka arkipäivä töihin, ja tavoitteenani on, että se olisi mahdollista myös mahdollisimman monelle muulle oululaiselle.

Kaupungin pitää tukea korkeakoulujamme houkuttelemaan uusia opiskelijoita ja tutkijoita niin muualta Suomesta kuin koko maailmastakin. Työikäisen väestön osuus pienenee, minkä vuoksi on välttämätöntä, että kykenemmä houkuttelemaan kaupunkiimme osaajia eri puolilta maailmaa.

Minulle panostukset kulttuuriin ovat panostuksia Oulun vetovoimaan, ihmisten hyvinvointiin ja vapaa-aikaan.

Kulttuurin positiiviset hyvinvointivaikutukset ovat selkeät. Sen vuoksi on tärkeää, että kulttuuripalvelumme ovat saavutettavat kaikille iästä, terveydentilasta, taloudellisesta asemasta tai muusta henkilöön taustaan liittyvästä syystä riippumatta.

Suomalaisesta kirjastolaitoksesta on syytä olla ylpeä. Sen avulla kuka tahansa pääsee tutustumaan aineistoihin, jotka voivat olla hyvinkin arvokkaita. Digitaalisen aineiston osuutta on kasvatettava, jotta yhä useammalla on pääsy kirjaston kirjoihin, äänikirjoihin, elokuviin ja lehtivalikoimaan.

Kulttuuripääkaupunkihanke on Oululle erittäin tärkeä. Sen tarkoituksena on lisätä panostuksia kulttuuriin ja saada kaupungistamme mielenkiintoisempi sekä meille jo kaupungissa asuville että Oulussa asumista harkitseville että matkailijoille. Hankkeen arvioidut vaikutukset aluetalouteen ovat erittäin positiiviset. Kyseessä on investointi siihen, että tulevina vuosina Ouluun virtaa yhä enemmän matkailijoita ja uusia asukkaita, jotka arvostavat eläväistä kulttuuri-ilmapiiriä.

Luokkahypyn tehneenä duunariperheen lapsena minulle on tärkeää rakentaa yhteiskuntaa, joka mahdollistaa sosiaalisen liikkuvuuden ja jossa yhdenkään lapsen tulevaisuus ei määrity perheen sosioekonomisen taustan vuoksi. Se tarkoittaa panostamista laadukkaaseen koulutukseen ja kasvatukseen.

On huolestuttavaa, että suomalaisten koulutustaso on kääntynyt laskuun. Suunta täytyy saada muutettua.

Koulurakennusten sijainnin ja niiden neliömäärien sijaan minulle on tärkeämpää, mitä niiden sisällä tapahtuu: osittain epäonnistuneet yritykset tiivistää kouluverkkoamme ovat johtaneet siihen, että olemme näivettäneet opetuksen laatua ja valinnaisuutta, joista jälkimmäinen näkyy muun muassa kieliosaamisen heikkenemisenä. Se on minusta karhunpalvelus oululaisten lasten tulevaisuudelle.

Lue lisää blogistani:

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtynevät ennen pitkää jonkin suuremman organisaation hoidettaviksi. Myös sen jälkeen kunnilla säilyy vastuu kuntalaistensa terveyden edistämisestä ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy on edullisempaa ja inhimillisempää kuin niiden ratkaiseminen.

Asukkaitaan yhdenvertaisesti kohteleva kaupunki on viihtyisämpi kaikille. Sen takia Oulun tulee vahvasti sitoutua moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen.

On itsestään selvää, että ketään ei saa syrjiä iän, sukupuolen, kielen, etnisen taustan, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisen tai minkään muunkaan seikan vuoksi. Valitettavan usein tasa-arvo ja yhdenvertaisuus mainitaan kuitenkin vain juhlapuheissa, eikä sen aktiiviseksi edistämiseksi tehdä paljoakaan.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden korostaminen ei ole vähemmistöjen suosimista, vaan sen huomioimista, että olemme kaikki erilaisia.

Lue lisää blogistani:

Oulun kaupungin talouden rakenteellisesti alijäämäinen rakenne täytyy oikaista. Vahva kuntatalous on tärkeintä heille, jotka ovat kaupungin tarjoamista palveluista kaikista eniten riippuvaisimpia, koska hyväosaisimmat pärjäävät aina. Ongelmien ratkaisua ei kannata lykätä viimeisimpään mahdolliseen hetkeen, koska silloin mahdollisuutemme niiden korjaamiseksi ovat paljon nykyistä rajoitetummat.

Heikkenevä huoltosuhde – eli työikäisen väestön osuuden pieneminen – pakottaa meidät jatkuvaan uudistumiseen, jotta voimme turvata palveluiden laadun myös tulevaisuudessa.

Rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä. Niiden tosiasiallinen vaihtoehto on säilyttää nykyiset rakenteet, mutta heikentää niiden rahoitusta joka vuosi. Se johtaisi näivettymiseen ja hyvinvointipalveluiden rapautumiseen, mistä taas seuraisi eriarvoistumisen räikeää kasvua.

Myös kiinteistöverotuksen korottamista voi harkita. Sen korottaminen on taloustieteilijöiden mukaan huomattavasti vähemmän vahingollista kuin ansiotuloverotuksen: ansiotuloverotuksen nousu heikentää työnteon kannustimia. Oulussa kiinteistöverotus on maltillista verrokkikaupunkeihin nähden.

En vastusta velkaa, mutta velanoton täytyy olla hallinnassa ja sitä täytyy käyttää tuottaviin kohteisiin. En kannata velanottoa uudistusten lykkäämiseksi, ja meidän täytyy voimallisesti välttää tilannetta, jossa velalla rahoitetaan vuosittaisia käyttötalousmenoja. Kestävä julkistalous on kaikkien etu.