Oikeus onnelliseen elämään

Vaaliteemojeni yhdistävä tekijä on onnellisuuden edistäminen. Nämä neljä teemaa muodostavat kampanjani ytimen, mutta olen koonnut kattavan listan myös muista mielipiteistäni.

Toimeentulo

Onnellinen elämä edellyttää riittävää toimeentuloa. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on vanhentunut, nöyryyttävä ja byrokraattinen. Perustuslaki turvaa kaikille jo nyt riittävän huolenpidon. Kysymys on vain siitä, kuinka monimutkaisesti tämä oikeus turvataan.

Nykyinen järjestelmä on täynnä kannustinloukkuja. Kuka edes haluaa tehdä töitä, jos työn vastaanottaminen johtaa tilanteeseen, jossa kuukausittaiset tulot pienenevät?

Minä haluan Suomeen perustulon, joka takaa kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille noin 500 euroa kuukaudessa vastikkeetta. Se hyödyttää erityisesti opiskelijoita, pieni- ja keskituloisia, pätkätyöläisiä ja pienyrittäjiä. Toimeentulotuki ja asumistuki säilyvät perustulon lisänä tarpeen mukaan. Perustulo turvaa arjen yllättävissä tilanteissa ja lisäksi se kannustaa aktiivisuuteen purkamalla kannustinloukkuja. Se poistaa elämästä turhan epävarmuuden ja pelon.

Riittävä toimeentulo mahdollistetaan jatkamalla ekologista verouudistusta, jossa verotuksen painopistettä siirretään työn tekemisen ja työllistämisen verottamisesta kohti ympäristöä kuluttavan toiminnan verotusta. Uusien yritysten perustamista ja kasvua on helpotettava.

Yhdenvertaisuus ja sivistys

Onnellinen elämä edellyttää oikeutta olla oma itsensä sukupuolesta, iästä, vakaumuksesta, tuloista, äidinkielestä, kansallisuudesta, terveydentilasta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vammaisuudesta riippumatta. Jokainen meistä kuuluu jossain vaiheessa elämäänsä johonkin vähemmistöön, joten yhdenvertaisuuden edistäminen hyödyttää loppujen lopuksi meitä kaikkia.

Suomeen on viipymättä säädettävä tasa-arvoinen avioliittolaki. Nykyinen järjestelmä altistaa ihmisiä syrjinnälle ja sukupuolenkorjaustapauksissa johtaa ikäviin pakkoavioeroihin.

Suomalaisten nuorten itsemurhariski on hälyttävän korkea. Tasa-arvoistuvasta lainsäädännöstä huolimatta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten itsemurhariski on moninkertainen, mikä edellyttää kohdistettuja toimia tilanteen korjaamiseksi.

Kouluissa on siirryttävä yhteiseen katsomusaineeseen, jossa kaikki oppilaat voivat olla samassa opetusryhmässä. Valtio ei saa asettaa eri uskontoja ja maailmankatsomuksia eriarvoiseen asemaan. Valtio ja kirkko on erotettava.

Oikeus maksuttomaan koulutukseen on kirjattava perustuslakiin. Lukukausimaksut johtavat yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Vanhempien varallisuus ei saa sanella yksilön mahdollisuuksia kouluttautua, minkä vuoksi opintotuki on viipymättä sidottava elinkustannusindeksiin.

Tiedon vapaa saatavuus on keskeinen arvo sivistysyhteiskunnassa. Erityisesti julkisin varoin tuotetun tiedon sekä kulttuuriaineistojen avointa saatavuutta on parannettava. Toisaalta kansalaisten suojattu yksityisyys on perusarvo, jonka kunnioittamista ei tule vaarantaa tiedon vapauden tai esimerkiksi tekijänoikeuksien valvonnan nimissä.

Avoimeen tietoyhteiskuntaan osallistumista on tuettava muun muassa ohjaamalla yleissivistävää koulutusta. Ylioppilaskirjoituksia on uudistettava mahdollistamalla tietokoneiden käyttö sekä korostamalla itsenäisen ja kriittisen tiedonhaun merkitystä.

Me ja muut

Minun Suomeni on avoin, ei sisäänpäinkääntynyt. Maailmanpolitiikassa Suomen on pidettävä kiinni ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä sitoumuksistaan.

Suomen pakolaiskiintiö on nostettava 1000 ihmiseen nykyisestä 750 ihmisestä. Kotouttamisen resursseja on lisättävä. Kehitysyhteistyömäärärahat on korotettava 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ilmastorahoitusta ei saa laskea kuuluvaksi kehitysyhteistyömäärärahoihin.

Suomen on toimittava johdonmukaisesti kolmatta maailmaa riistävien tuontitullien poistamiseksi ja kolmannen maailman maiden velkojen mitätöimiseksi.

Luonto ja ympäristö

Tulevien sukupolvien onnellinen elämä edellyttää, että jätämme heille elinkelpoisen planeetan. Fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman sijaan meidän täytyy käyttää kotimaisia ja puhtaita tapoja tuottaa energiaa. Päästötavoitteiden saavuttamiseksi on säädettävä ilmastolaki, joka velvoittaa valtion vuosittaisiin ilmastotieteellisiin tutkimuksiin perustuviin päästövähennyksiin.

Itämeri on maailman saastunein merialue. Minun Itämereni on sininen, ei vihreä. Maataloustuet on rajattava kestäviin ja eettisiin tuotantotapoihin, jotka vähentävät ravinnepäästöjä.

Meidän täytyy nähdä metsä puilta: luonnolla ei saa olla vain välinearvoa. Luonnon monimuotoisuuden katoaminen on pysäytettävä.

Tulevaisuuden Suomi liikkuu raiteilla. Seinäjoki-Oulu -kaksoisraide on Pohjois-Suomen kannalta tärkein yksittäinen liikennehanke.

Eläimiä on kohdeltava hyvin ja niille on turvattava mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Suomen on luovuttava asteittain turkistarhauksesta vuoteen 2025 mennessä. Julmien porsimishäkkien käytöstä on luovuttava ja eläinkokeiden tilalle on keksittävä uusia keinoja. Eläintuotannon valvontaa on tiukennettava.